Apie mus

Paslaugas teikiame visą parą visoje Lietuvoje

Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • kitų pažeidimų.

Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

 • Greitosios medicinos pagalbos tarnyboje (toliau – GMPT) per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą (elektroninio pašto adresu pranesk@greitojipagalba.lt) rekomenduojame pranešimą teikti užpildant šią pranešimo apie pažeidimą formą, arba pateikiant laisvos formos pranešimą (informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu);
 • tiesiogiai GMPT kompetentingam subjektui – antikorupcijos specialistei Snieguolei Reklaitienei mob. tel. +370 610 34171, o jai nesant vidaus medicininio audito padalinio vadovei Danutei Valaitienei mob. tel. +370 686 36867;
 • kompetentingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai;
 • viešai.


Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

 • to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
 • asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.


Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Informacijos apie GMPT galimai rengiamus, daromus ar padarytus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką bei taikomas pranešėjų apsaugos priemones numato Informacijos apie pažeidimus Greitosios medicinos pagalbos tarnyboje teikimo tvarkos aprašas, sudarytas pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimą Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“.

Korupcijos prevencija

Greitosios medicinos pagalbos tarnybos (toliau – GMPT) medikai būtinosios medicinos pagalbos paslaugas teikia nemokamai. Už suteiktą būtinąją medicinos pagalbą iš Jūsų negali būti reikalaujama mokesčio. Atsidėkoti medikams galite malonia šypsena, geru žodžiu, padėka (pranešant žodžiu ar raštu GMPT administracijai), rankos paspaudimu, bet, jokiu būdu, ne pinigais. Nežeminkite savo ir medikų orumo, nepažeiskite įstatymo!

Susidūrus su korupcinio pobūdžio nusikalstamais galite pranešti antikorupcijos specialistei Snieguolei Reklaitienei. Daugiau informacijos apie korupciją ir organizacijas, į kurias galima kreiptis rasite Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos buklete.

Kontaktai:

Snieguolė Reklaitienė
Antikorupcijos specialistė
Tel. +370 610 34171
El. paštas snieguole.reklaitiene@greitojipagalba.lt


Baudžiamoji atsakomybė už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą įstaigoje yra atsakinga antikorupcijos specialistė Snieguolė Reklaitienė.

Kontaktai:

Snieguolė Reklaitienė
Antikorupcijos specialistė
Tel. +370 610 34171
El. paštas snieguole.reklaitiene@greitojipagalba.lt

Greitosios medicinos pagalbos tarnyboje korupcijos rizikos analizė nebuvo atlikta.

Greitosios medicinos pagalbos tarnyba neatlieka teisės aktų projektų vertinimo.

Pareigybių sąrašas

Nuo 2023 m. liepos 1 d. iki 2023 m. lapkričio 20 d. Greitoji medicinos pagalbos tarnyba 30 kartų kreipėsi į Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos pateikimo.

Greitosios medicinos pagalbos tarnyboje korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų iki 2023 m. lapkričio mėnesio nebuvo nustatyta.

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas pacientui garantuoja:
– teisę į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas;
– teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir sveikatos priežiūros – specialistą;
– teisę į informaciją;
– teisę nežinoti;
– teisę susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose;
– teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą;
– teisę į anoniminę sveikatos priežiūrą;
– teisę atsisakyti dalyvauti biomedicininiuose tyrimuose ir mokymo procese;
– teisę pateikti skundą dėl paciento teisių pažeidimo;
– teisę į sveikatai padarytos žalos (turtinės ar neturtinės) atlyginimą.

Paciento teisės, pareigos, informacijos teikimo, siuntimo į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas ir ginčių sprendimo tvarka aptarta Greitosios medicinos pagalbos tarnybos Vidaus tvarkos taisyklėse.

Vykdomi projektai

Greitosios medicinos pagalbos tarnyba kartu su partneriais Viešąja įstaiga Alytaus apskrities S. Kudirkos ligonine, Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Viešoji įstaiga Birštono pirminės sveikatos priežiūros centru, Viešąja įstaiga Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centru, Viešąja įstaiga Jurbarko ligonine, Kaišiadorių socialinių paslaugų centru, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligonine Kauno klinikomis, Kėdainių bendruomenės socialiniu centru, Viešąja įstaiga „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras”, Viešąja įstaiga „Lazdijų ligoninė”, Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centru, Viešąja įstaiga Prienų ligonine, Raseinių socialinių paslaugų centru, Viešąja įstaiga Raseinių ligonine, Šakių socialinių paslaugų centru, Viešąja įstaiga Šakių ligonine, Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Viešąja įstaiga Vilkaviškio ligonine, Pagėgių savivaldybės šeimos gerovės centru, Šilalės rajono socialinių paslaugų namais, Tauragės šeimos gerovės centru ir Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centru įgyvendina projektą „Pacientų pavėžėjimo paslaugos modelio sukūrimas ir išbandymas“, Nr. 09-007-P-0001, kurio tikslas sukurti prielaidas tinkamai įgyvendinti Sveikatos sistemos įstatymo nuostatas dėl pavėžėjimo paslaugų organizavimo ir teikimo.

Plačiau >>>

Sveikatos apsaugos ministerija kartu su partneriu Greitosios medicinos pagalbos tarnyba įgyvendina projektą „Pasirengimas įgyvendinti naują greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo modelį“ Nr. 08.4.2-ESFA-V-614-01-0003, finansuojamą iš Europos socialinio fondo lėšų.

Projekto tikslas – pasirengti įgyvendinti naują greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo modelį, sukuriant darnią visoje šalyje veikiančią centralizuotą greitosios medicinos pagalbos tarnybą.

 Plačiau >>>

Nekilnojamojo turto nuoma ir įsigijimas

Pirkimo skelbimas
Techninė specifikacija
Pirkimo sąlygos (pasiūlymo pateikimo forma)
Sutarties projektas

Pirkimo skelbimas
Techninė specifikacija
Pirkimo sąlygos (pasiūlymo pateikimo forma)
Sutarties projektas

Turite klausimų, norite pasitarti, skambinkite

Norėdami išsikviesti greitąją medicinos pagalbą skambinkite trumpuoju numeriu 112 arba 113. Administracijos ir padalinių kontaktus rasite paspaudę žemiau esančią nuorodą.