Apie mus

Paslaugas teikiame visą parą visoje Lietuvoje

Misija, vizija ir vertybės

Teikiant skubiąją medicinos pagalbą išsaugoti žmogaus gyvybę ir sveikatą

Patikima, nuolat tobulėjanti, darbuotojus vertinanti Greitosios medicinos pagalbos tarnyba

– Sveikatos ir gyvybės išsaugojimas
– Profesionalumas ir kokybės siekimas
– Socialinė atsakomybė
– Inovatyvumas

Kokybės politika

Tarnyboje kuriama kokybės vadybos sistema apima nuolatinį valdymo struktūros, darbo metodų ir teikiamų paslaugų bei veiklos procesų tobulinimą ir optimizavimą. Kokybės vadybos sistemą stiprina įdiegti ISO 9001:2015 (LST EN ISO 9001:2015) ir EN 15224:2016 (LST EN 15224:2017) kokybės vadybos standartai, kurie didina atsakomybę, įpareigojančią teikti tinkamas kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, atitinkančias pacientų pasitenkinimo laipsnį, bei teisės aktų, susijusių su Tarnyboje vykdoma veikla, keliamus reikalavimus. Nustato poreikį nuolat siekti teikiamų paslaugų ir visos vykdomos veiklos gerinimo.

Plačiau >>>

Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • kitų pažeidimų.

Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

 • Greitosios medicinos pagalbos tarnyboje (toliau – GMPT) per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą (elektroninio pašto adresu pranesk@greitojipagalba.lt) rekomenduojame pranešimą teikti užpildant šią pranešimo apie pažeidimą formą, arba pateikiant laisvos formos pranešimą (informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu);
 • tiesiogiai GMPT kompetentingam subjektui – antikorupcijos specialistei Snieguolei Reklaitienei mob. tel. +370 610 34171, o jai nesant vidaus medicininio audito padalinio vadovei Danutei Valaitienei mob. tel. +370 686 36867;
 • kompetentingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai;
 • viešai.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

 • to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
 • asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Informacijos apie GMPT galimai rengiamus, daromus ar padarytus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką bei taikomas pranešėjų apsaugos priemones numato Informacijos apie pažeidimus Greitosios medicinos pagalbos tarnyboje teikimo tvarkos aprašas, sudarytas pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimą Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“.

Prašymai dėl pranešėjo statuso suteikimo teikiami el. paštu praneseju.apsauga@prokuraturos.lt

Korupcijos prevencija

Greitosios medicinos pagalbos tarnybos (toliau – GMPT) medikai būtinosios medicinos pagalbos paslaugas teikia nemokamai. Už suteiktą būtinąją medicinos pagalbą iš Jūsų negali būti reikalaujama mokesčio. Atsidėkoti medikams galite malonia šypsena, geru žodžiu, padėka (pranešant žodžiu ar raštu GMPT administracijai), rankos paspaudimu, bet, jokiu būdu, ne pinigais. Nežeminkite savo ir medikų orumo, nepažeiskite įstatymo!

Generalinis direktorius Nerijus Mikelionis

Susidūrus su korupcinio pobūdžio nusikalstamais galite pranešti antikorupcijos specialistei Snieguolei Reklaitienei. Daugiau informacijos apie korupciją ir organizacijas, į kurias galima kreiptis rasite Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos buklete.

Kontaktai:

Snieguolė Reklaitienė
Antikorupcijos specialistė
Tel. +370 610 34171
El. paštas snieguole.reklaitiene@greitojipagalba.lt


Baudžiamoji atsakomybė už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą įstaigoje yra atsakinga antikorupcijos specialistė Snieguolė Reklaitienė.

Kontaktai:

Snieguolė Reklaitienė
Antikorupcijos specialistė
Tel. +370 610 34171
El. paštas snieguole.reklaitiene@greitojipagalba.lt

2023

2023 m. iki 2023 m. birželio 30 d. Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotyje korupcijos rizikos analizė nebuvo atlikta.
2023 m. nuo 2023 m. liepos 1 d. Greitosios medicinos pagalbos tarnyboje korupcijos rizikos analizė nebuvo atlikta.

Greitosios medicinos pagalbos tarnyba neatlieka teisės aktų projektų vertinimo.

Pareigybių sąrašas

Nuo 2023 m. liepos 1 d. iki 2023 m. gruodžio 29 d. Greitoji medicinos pagalbos tarnyba 32 kartus kreipėsi į Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos pateikimo.

Greitosios medicinos pagalbos tarnyboje korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų 2023 m. nebuvo nustatyta.

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas pacientui garantuoja:
– teisę į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas;
– teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir sveikatos priežiūros – specialistą;
– teisę į informaciją;
– teisę nežinoti;
– teisę susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose;
– teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą;
– teisę į anoniminę sveikatos priežiūrą;
– teisę atsisakyti dalyvauti biomedicininiuose tyrimuose ir mokymo procese;
– teisę pateikti skundą dėl paciento teisių pažeidimo;
– teisę į sveikatai padarytos žalos (turtinės ar neturtinės) atlyginimą.

Paciento teisės, pareigos, informacijos teikimo, siuntimo į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas ir ginčių sprendimo tvarka aptarta Greitosios medicinos pagalbos tarnybos Vidaus tvarkos taisyklėse.

Apibendrinta pacientų apklausa 2023 m.

Informacija apie medicininę reabilitaciją bei medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas teikiančias įstaigas

Jūs galite pranešti mums apie korupcinio pobūdžio veiklas parašydami mums žinutę (spausti čia).

Asmens duomenų apsauga

Įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus, Greitosios medicinos pagalbos tarnyboje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas.

Informacija apie duomenų valdytoją:
Greitosios medicinos pagalbos tarnyba
Kodas 235042580
Pramonės pr. 33, Kaunas
Tel. (8 37) 40 86 79
El. paštas info@greitojipagalba.lt

 

Duomenų subjekto teises ir jų įgyvendinimo sąlygas reglamentuoja Bendrojo duomenų apsaugos reglamento III skyriaus 12-22 straipsniai, o 23 straipsnis nustato atvejus, kuomet šios teisės gali būti apribojamos Europos Sąjungos ar valstybės narės teisėkūros priemonėmis. Susipažinti su Duomenų subjektų teisių įgyvendinimu galima čia.


Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

– Teisę gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 13–14 straipsniai).
– Teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 15 straipsnis).
– Teisę reikalauti ištaisyti tvarkomus savo asmens duomenis (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 16 straipsnis).
– Teisę reikalauti ištrinti tvarkomus savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnis, kurio 3 dalis tuo pačiu numato ir išimtis, kuomet šia teise negalima pasinaudoti).
– Teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 18 straipsnis).
– Teisę į savo asmens duomenų perkeliamumą (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 20 straipsnis). ši teisė netaikoma Reglamento (ES) 2016/679 20 straipsnio 3 dalyje nurodytu atveju.
– Teisę nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies e arba f punktus (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 21 straipsnis, kurio 1 dalis tuo pačiu numato ir išimtį, kuomet ši teisė gali būti neįgyvendinta, duomenų valdytojui įrodžius duomenų tvarkymo būtinumą).
– Tam tikrais atvejais (išskyrus kai asmens duomenys tvarkomi GMP tarnybos valdomuose informacinėse sistemose teikiant būtinosios medicinos pagalbos paslaugas) Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamas sprendimas ir toks sprendimas būtų peržiūrėtas, pagal Reglamento (ES) 2016/679 22 straipsnį, įskaitant profiliavimą.


Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisių įgyvendinimas GMP tarnyboje:

– Teisę gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą GMP tarnyba įgyvendina pateikdama viešai skelbiamus informavimus GMO tarnybos interneto svetainėje skiltyje „Asmens apsaugos duomenis“, taip pat informacija gali būti pateikiama elektroniniu paštu, telefonu, darbuotojams privatumo pranešimai teikiami GMP tarnybos vidaus dokumentų valdymo sistemos priemonėmis.
– Kitas duomenų subjekto teises Jūs galite įgyvendinti pateikiant rašytinį prašymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, pasirašytą fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu ir patvirtinus savo asmens tapatybę.
– Duomenų subjekto teises galite įgyvendinti pats arba per savo atstovą. Tokiu atveju Jūsų atstovas turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą (ar jo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka) ir patvirtinti savo asmens tapatybę.
– Kuomet GMP tarnyba tvarko Jūsų asmens duomenis valstybės informacinėse sistemose, kurių duomenų valdytojos yra Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras, duomenų subjekto teisės įgyvendinamos vadovaujantis šio valdytojo nustatyta tvarka.


Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises pateikimas ir nagrinėjimas

Prašymą galite teikti laisva forma, nurodydami, kokią duomenų subjekto teisę norite įgyvendinti. Siūlome pateikti kiek įmanoma daugiau reikalingos informacijos, kuri leistų tinkamai įgyvendinti Jūsų teisę (-es) (pvz., jeigu norite ištaisyti duomenis, nurodykite, kokie konkrečiai Jūsų asmens duomenys yra netikslūs).

Taip pat galite naudotis šia GMP tarnybos rekomenduojama prašymo forma, kurią rasite čia.

Prašymas gali būti pateiktas:
– asmeniškai GMP tarnyboje adresu Pramonės g.33, 51271 Kaunas ir jos filialuose: Vilniaus filiale adresu Justiniškių g.14 C-1, Vilnius; Klaipėdos filiale adresu Jurginų g.33, Klaipėda; Panevėžio filiale adresu Sietyno g.5 B, Panevėžys; Šiaulių filiale adresu Vytauto g. 101, Klaipėda;
– paštu ar per pašto ar kitų siuntinių pristatymo paslaugas teikiančius asmenis, atitinkamai Kauno ar filialų nurodytais adresais;
– elektroniniu paštu Duomenų apsaugos pareigūnui duomenusauga@greitojipagalba.lt arba info@greitojipagalba.lt;
– naudojantis Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo naudojant pašto tinklą informacinės sistemos elektroninio pristatymo dėžute (toliau – E. dėžutė). E. dėžutės adresas – 235042580.

Prašymas nagrinėjamas ir atsakymas pateikiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos.

Jei vis tik manote, kad GMP tarnyba, tvarkydama Jūsų asmens duomenis, pažeidžia Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ar kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, ada@ada.lt, https://vdai.lrv.lt/) Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

Asmens duomenų saugumo pažeidimų Lietuvoje 2023 m. apžvalga

Pagrindiniai teisės aktai, kuriais vadovaujantis Greitosios medicinos pagalbos tarnyboje taikomos ir diegiamos atitinkamos organizacinės ir techninės duomenų saugumo priemonės, užtikrinant asmens duomenų tvarkymą

Tarnyboje yra paskirti už asmens duomenų apsaugą atsakingi asmenys
Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatas, Tarnyboje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, kuris prižiūri atitiktį Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatoms, teikia išvadas, dalyvauja tiriant asmens duomenų saugos pažeidimus, konsultuoja asmens duomenų tvarkymo apsaugos klausimais ir atlieka kitas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nurodytas užduotis.
Tarnyboje yra paskirtas saugos įgaliotinis, kuris prižiūri ir kontroliuoja kibernetinių incidentų grėsmes, organizuoja kibernetinio saugumo mokymus darbuotojams. Taip pat įgyvendina Tarnybos valdomų informacinių sistemų saugos politiką, koordinuoja jos įgyvendinimą, organizuoja ir atlieka rizikos ir atitikties vertinimus, koordinuoja kibernetinių incidentų ir elektroninės informacijos saugos incidentų tyrimą bei atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymas
Tarnyboje yra patvirtintas vidaus teisės aktas „Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymas Greitosios medicinos pagalbos tarnyboje taisyklės“ ir procesas dėl kibernetinių saugumo incidentų valdymo.
Įvykus bet kokiam asmens duomenų saugumo pažeidimui ar kitam incidentui, susijusiam su asmens duomenų saugumu, Tarnybos darbuotojai, kuriems tapo žinoma apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, privalo nedelsiant informuoti Tarnybos duomenų apsaugos pareigūną.
Visi asmens duomenų saugumo pažeidimai yra registruojami ir dokumentuojami Asmens duomenų saugumo pažeidimų registracijos žurnale, kurį pildo duomenų apsaugos pareigūnas.
Padalinio vadovas, kurio kuruojamoje srityje įvyko asmens duomenų saugumo pažeidimas, nedelsiant paskiria asmenį, atsakingą už pažeidimo tyrimą. Esant poreikiui gali būti sudaryta darbo grupė tirti asmens duomenų saugumo pažeidimus, jų priežastis, pasekmes bei teikti pasiūlymus.
Duomenų apsaugos pareigūnas, gavęs informaciją apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, atlieka pažeidimo vertinimą ir, kai vertinimo metu nustatomas galimas pavojus duomenų subjektų teisėms ir laisvėms, teikia pranešimą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (per 72 valandas nuo sužinojimo apie pažeidimą) (pranešimo formos aktuali redakcija čia), taip pat duomenų subjektams (pridedama forma čia), jei dėl pažeidimo kyla didelis pavojus jų teisėms ir laisvėms. Tarnybos darbuotojai privalo operatyviai teikti duomenų apsaugos pareigūnui visą jo paprašytą su asmens duomenų saugumo pažeidimu susijusią informaciją ir dokumentus.
Įvykus bet kokiam asmens duomenų saugumo pažeidimui, Tarnyba imasi veiksmų siekiant kuo greičiau ištaisyti asmens duomenų saugumo pažeidimus, eliminuoti jų pasekmes, imtis visų priemonių, kad pavojus arba galima žala duomenų subjektų teisėms ir laisvėms būtų sumažinta arba panaikinta ir kad pažeidimai nepasikartotų ateityje.
Asmens duomenų saugumo reikalavimų nesilaikantiems darbuotojams gali būti taikoma drausminė ir/ar civilinė atsakomybė, taip pat, gali būti taikomos administracinės ar baudžiamosios sankcijos (nuobaudos), o esant pagrindui apie tokį atvejį pranešama teisėsaugos institucijoms, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ar kitai priežiūros institucijai. Daugiau informacijos kam teikti galima rasti čia.

Pranešimo duomenų subjektui apie įvykusį asmens duomenų saugumo pažeidimą forma


Snieguolė Reklaitienė
Duomenų apsaugos pareigūnė
El. paštas duomenusauga@greitojipagalba.lt


Duomenų apsaugos pareigūno funkcijos
Vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 39 straipsnio 1 dalimi nustatyta, kad duomenų apsaugos pareigūnas (toliau – DAP) Greitosios medicinos pagalbos tarnyboje (toliau – GMP tarnyba) atlieka šias užduotis:
1. Informuoja GMP tarnybą ir duomenis GMP tarnyboje tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal BDAR ir kitus Europos Sąjungos arba valstybės narės duomenų apsaugos nuostatas ir konsultuoja juos šiais klausimais.
2. Stebi, kaip GMP tarnyboje laikomasi BDAR, kitų Europos Sąjungos arba nacionalinių duomenų apsaugos nuostatų ir saugumo politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą ir kt. taip pat informuoja, konsultuoja Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją apie stebėjimo rezultatus, GMP tarnybos darbuotojams teikia susijusias rekomendacijas.
3. Paprašius konsultuoja GMP tarnybos darbuotojus dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebi jo atlikimą pagal BDAR 35 straipsnį.
4. Bendradarbiauja su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija.
5. Teikia informaciją duomenų subjektams dėl jų duomenų tvarkymo GMP tarnyboje, nagrinėja jų pateiktus prašymus ir teikia kitas susijusias paslaugas.

Daugiau informacijos apie DAP funkcijas galite rasti 2016 m. gruodžio 13 d. Direktyvos 95/46/EB 29 straipsnio darbo grupės duomenų apsaugos pareigūnų gairėse Nr. WP 243.

Vykdomi projektai

Greitosios medicinos pagalbos tarnyba (Projekto partneris) ir Palenkės vaivadijos greitosios medicinos pagalbos stotis Bialystoke (Projekto pareiškėjas) įgyvendina 2021–2027 m. Interreg VI A Lietuvos-Lenkijos programos lėšomis bendrai finansuojamą projektą „Perkeliame sienas – tarpvalstybinis Lenkijos ir Lietuvos bendradarbiavimas“ (angl. „We move the borders – cross-border cooperation between Poland and Lithuania“), Nr. LTPL00032.

Projekto tikslas – pagerinti Bialystoko, Sokolkos rajonų (Lenkija), Jonavos rajono kaimiškųjų vietovių gyventojų sveikatos apsaugos paslaugų kokybę.

Plačiau >>>

Greitosios medicinos pagalbos tarnyba įgyvendina projektą „Greitosios medicinos pagalbos tarnybos infrastruktūros modernizavimas“, Nr. 09-009-P-0002. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – Greitosios medicinos pagalbos tarnyboje sukurti sąlygas kokybiškai ir efektyviai teikti greitosios medicinos pagalbos paslaugas.

 Plačiau >>>

Greitosios medicinos pagalbos tarnyba įgyvendina projektą „Išmaniosios sveikatos priemonių įgyvendinimas Greitosios medicinos pagalbos tarnyboje“, Nr. 09-038-P-0001. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – Greitosios medicinos pagalbos tarnyboje sukurti sąlygas, leidžiančias didinti GMP tinklo veiklos efektyvumą, visiems Lietuvos gyventojams užtikrinti kokybiškas GMP paslaugas.

 Plačiau >>>

Valstybės įmonė Registrų centras kartu su partneriais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Greitosios medicinos pagalbos tarnyba, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligonine Kauno klinikomis, Viešąja įstaiga Vilniaus universiteto ligonine Santaros klinikomis, Viešąja įstaiga Klaipėdos universiteto ligonine, Viešąja įstaiga Respublikine Vilniaus universitetine ligonine ir Valstybės duomenų agentūra įgyvendina projektą „Skubiosios medicinos pagalbos skyrių veiklos efektyvumo ir kokybės užtikrinimo, stebėsenos ir analizės platformos sukūrimas“, projekto kodas Nr. 09-051-P-0001. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis.

Projekto tikslas – padidinti skubiosios medicinos pagalbos teikimo efektyvumą ir veiklos kokybę diegiant informacinėmis technologijomis pagrįstus sprendimus.

Plačiau >>>

Įvykdyti projektai

Sveikatos apsaugos ministerija kartu su partneriu Greitosios medicinos pagalbos tarnyba įgyvendino projektą „Pasirengimas įgyvendinti naują greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo modelį“ Nr. 08.4.2-ESFA-V-614-01-0003, finansuojamą iš Europos socialinio fondo lėšų.

Projekto tikslas – pasirengti įgyvendinti naują greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo modelį, sukuriant darnią visoje šalyje veikiančią centralizuotą greitosios medicinos pagalbos tarnybą.

 Plačiau >>>

Greitosios medicinos pagalbos tarnyba kartu su partneriais Viešąja įstaiga Alytaus apskrities S. Kudirkos ligonine, Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Viešoji įstaiga Birštono pirminės sveikatos priežiūros centru, Viešąja įstaiga Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centru, Viešąja įstaiga Jurbarko ligonine, Kaišiadorių socialinių paslaugų centru, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligonine Kauno klinikomis, Kėdainių bendruomenės socialiniu centru, Viešąja įstaiga „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras”, Viešąja įstaiga „Lazdijų ligoninė”, Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centru, Viešąja įstaiga Prienų ligonine, Raseinių socialinių paslaugų centru, Viešąja įstaiga Raseinių ligonine, Šakių socialinių paslaugų centru, Viešąja įstaiga Šakių ligonine, Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Viešąja įstaiga Vilkaviškio ligonine, Pagėgių savivaldybės šeimos gerovės centru, Šilalės rajono socialinių paslaugų namais, Tauragės šeimos gerovės centru ir Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centru įgyvendina projektą „Pacientų pavėžėjimo paslaugos modelio sukūrimas ir išbandymas“, Nr. 09-007-P-0001.

Projekto tikslas – sukurti prielaidas tinkamai įgyvendinti Sveikatos sistemos įstatymo nuostatas dėl pavėžėjimo paslaugų organizavimo ir teikimo.

Plačiau >>>

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija kartu su partneriais valstybės įmone Registrų centru, Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, viešąja įstaiga Vilniaus universiteto ligonine Santaros klinikomis, viešąja įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligonine Kauno klinikomis, viešąja įstaiga Klaipėdos universitetine ligonine, viešąja įstaiga Centro poliklinika ir Viešąja įstaiga Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotimi įgyvendino projektą Nr. 02.3.1-CPVA-V-525-25-0001 „Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos plėtra“.

Projekto tikslas – didinti ESPBI IS naudotojams sukurtų E. sveikatos sistemos priemonių naudojimo patrauklumą ir gebėjimus jomis naudotis, užtikrinant šių priemonių sklaidą, tinkamumą naudoti, integruoti E. sveikatos sistemos priemones į kasdienę specialistų veiklą.

 Plačiau >>>

Viešoji įstaiga Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis įgyvendino projektą „115 kW galios saulės energijos foto elektrinės įrengimas Viešojoje įstaigoje Kauno m. greitosios medicinos pagalbos stotis“ finansuojamą Klimato kainos programos lėšomis.

Projekto tikslas – sumažinti bendrą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį Viešojoje įstaigoje Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotyje.

Viešieji pirkimai

Informacija apie paramos davėjų asmens sveikatos priežiūros įstaigai suteiktą paramą ir jų laimėtus asmens sveikatos priežiūros įstaigos organizuojamus viešuosius pirkimus:

2024 m. I ketvirtis

2023 m. IV ketvirtis
2023 m. III ketvirtis
2023 m. II ketvirtis
2023 m. I ketvirtis

2022 m. IV ketvirtis
2022 m. III ketvirtis
2022 m. II ketvirtis
2022 m. I ketvirtis

Turite klausimų, norite pasitarti, skambinkite

Norėdami išsikviesti greitąją medicinos pagalbą skambinkite trumpuoju numeriu 112 arba 113. Administracijos ir padalinių kontaktus rasite paspaudę žemiau esančią nuorodą.