Kokybės politika

BENDROSIOS NUOSTATOS

VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties (toliau - VšĮ Kauno m. GMPS) aukščiausioji vadovybė nustatė kokybės politiką, įpareigojančią teikti tinkamas kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, kurios atitiktų pacientų pasitenkinimo laipsnį, ISO 9001:2015 (LST EN ISO 9001:2015) ir EN 15224:2016 (LST EN 15224:2017) standartų reikalavimus ir norminius teisės aktus.

VšĮ Kauno m. GMPS sveikatos priežiūros paslaugų kokybės politika, vizija, misija, tikslai bei įgyvendinimo priemonės įvardina įstaigos sveikatos priežiūros paslaugų politikos gaires ir priemones – koordinuotus veiksmus, kuriais vadovaujantis, nuosekliai įgyvendinama įstaigoje Kokybės politika ir strateginiai tikslai.

Su nustatytos kokybės politikos vizija ir misija, iškeltais tikslais ir uždaviniais kiekvienas darbuotojas gali susipažinti savo darbo vietose, VšĮ Kauno m. GMPS patalpose esančiuose stenduose bei internetiniame puslapyje http:/www.greitojipagalba.lt. Dokumentuota informacija patalpinta aukščiausios vadovybės ir darbuotojų darbo vietose esančiuose darbo kompiuteriuose atskiru aplanku „KVS“, kurią gali peržiūrėti bet kuriuo metu.

Kitos suinteresuotosios šalys su įstaigos kokybės politika gali susipažinti  VšĮ Kauno m. GMPS internetiniame puslapyje.

VIZIJA.

Šiuolaikiška greitosios medicinos pagalbos stotis, nuolat gerinanti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę (tinkamumą) ir prieinamumą, diegianti naujas efektyvias medicinines technologijas, kelianti darbuotojų profesinę kvalifikaciją, gerinanti darbo aplinką, užtikrinanti GMP nustatytų reikalavimų atitikimą, dalyvaujanti Lietuvos Patologijų integruotos sveikatos priežiūros klasterių veikloje, aktyviai dalyvaujanti visuomeninėje veikloje ir savanorystės programose, vykdanti gyventojų švietimą pirmosios pagalbos ir sveikatos išsaugojimo srityse.

MISIJA.

Teikti prieinamas, saugias kokybiškas, kvalifikuotas, efektyvias greitosios medicinos pagalbos
paslaugas, racionaliai naudojant finansinius, personalo, technologijų ir kt. išteklius, siekiant patenkinti
pacientų poreikius.

Strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės jiems pasiekti yra išdėstyti VšĮ Kauno m. GMPS investicijų pritraukimo, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo, infrastruktūros optimizavimo 2020 – 2025 m strategijoje ir Kokybės vadovo 3 priede.

KOKYBĖS VADYBOS VEIKLOS PRINCIPAI

VšĮ Kauno m. GMPS aukščiausia vadovybė, siekdama iškeltos vizijos ir numatytos misijos ir strateginių tikslų, vadovaujasi ISO 9001:2015 (LST EN ISO 9001:2015) ir EN 15224:2016 (LST EN 15224:2017) kokybės vadybos principais, tai yra savo veiklą orientuoja į pacientą ir procesų sisteminį požiūrį, užtikrinant organizacijos rezultatyvumą ir efektyvumą, lyderystę ir santykių vadybą. Į vykdomą veiklą aktyviai įtraukia darbuotojus ir pacientus, ieško kokybės vadybos gerinimo galimybių ir priima faktais pagrįstus sprendimus.

Patvirtinta VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties direktoriaus 2022-04-14 įsakymu Nr. V-91

Puslapis atnaujintas: 2022 04 14