Kokybės politika

VIZIJA.

Šiuolaikiška greitosios medicinos pagalbos stotis, nuolat gerinanti teikiamų sveikatos priežiūros
paslaugų kokybę (tinkamumą) ir prieinamumą, diegianti naujas efektyvias medicinines technologijas,
kelianti darbuotojų profesinę kvalifikaciją, gerinanti darbo aplinką, užtikrinanti GMP nustatytų
reikalavimų atitikimą, dalyvaujanti Lietuvos Patologijų integruotos sveikatos priežiūros klasterių veikloje,
aktyviai dalyvaujanti visuomeninėje veikloje ir savanorystės programose, vykdanti gyventojų švietimą
pirmosios pagalbos ir sveikatos išsaugojimo srityse.

MISIJA.

Teikti prieinamas, saugias kokybiškas, kvalifikuotas, efektyvias greitosios medicinos pagalbos
paslaugas, racionaliai naudojant finansinius, personalo, technologijų ir kt. išteklius, siekiant patenkinti
pacientų poreikius.

VEIKLOS KRYPTYS IR KETINIMAI:

Vadovaujantis  Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programa siekiama:
- Užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą, orientuotą į gyventojų poreikius (95 p.)
- Plėtoti sveikatos priežiūros paslaugoms tinkamą infrastruktūrą ir gerinti sveikatos priežiūros
paslaugų kokybę, saugą, prieinamumą ir į pacientą orientuotą sveikatos priežiūrą (96.2 p.).
- Plėtoti Lietuvos e. sveikatos sistemą (96.6 p.).
- Vykdyti pirmosios medicinos pagalbos mokymą (60.3p.).
- Remti savanorystę (60.6 p.).

Vadovaujantis 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos 2 prioritetu „Veikli ir
solidari visuomenė“ - didinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, plėtoti savanorišką
veiklą ir ugdyti visuomenės socialinę atsakomybę.

Vadovaujantis “Sveikata visiems” bei 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos
horizontaliojo prioriteto „Sveikata visiems“ tarpinstituciniu veiklos plano 8 prioritetu, vykdomas:
- infrastruktūros, skirtos greitosios medicinos pagalbos tarnybų veiklai tobulinti, plėtojimas;
- sveikatos srities viešojo valdymo institucijų teikiamų paslaugų kokybės gerinimas, veiklos
efektyvumo ir gebėjimų tobulinimas, diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones;
- sveikatos priežiūros technologijų vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas;
- sveikatos priežiūros kokybinių kriterijų nustatymo ir stebėsenos sistemos sukūrimas ir įdiegimas.

Vadovaujantis Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 metų veiksmų planu
siekiama:
- Traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktikos, neįgalumo ir mirtingumo nuo išorinių priežasčių
mažinimo. (Veiksmų plano 3 priedas)
-  Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų mažinimo. (Veiksmų plano
4 priedas)
- Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo galvos smegenų kraujotakos ligų mažinimo. (Veiksmų
plano 5 priedas)

Vadovaujantis Kauno miesto 2019-2021 metų strateginio plano (II-as skirsnis) Sumanios ir
pilietiškos visuomenės ugdymo programos veiksmų plano priemone (02.03), įsipareigojama:
- teikti kokybiškas ir visiems prieinamas sveikatos priežiūros ir socialinės paslaugas, mažinti
socialinę atskirtį.

Vadovaujantis ISO 9001:2015 (LST EN ISO 9001:2015) ir LST EN 15224:2017. Kokybės vadybos
sistemos. EN ISO 9001:2015 taikymas sveikatos priežiūrai standartų reikalavimais, įgyvendinta ir
pastoviai tobulinama kokybės vadybos sistema įstaigoje.

VŠĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos vadovybė įsipareigoja:
- Įgyvendinti ir kasmet peržiūrėti, vertinti kokybės politiką, tikslus ir uždavinius, kad jie išliktų
tinkami.
- Užtikrinti, kad organizacijos darbuotojai žinotų ir suprastų organizacijoje priimtą kokybės
politiką.
- Gerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo proceso valdymą ir paslaugų prieinamumą.
- Sudaryti tinkamą darbo aplinką organizacijos darbuotojams.
- Sudaryti galimybę darbuotojams įgyti ir palaikyti tinkamą profesinę kvalifikaciją ir
kompetenciją, tenkinančią dabarties ir ateities poreikius.
- Didinti darbuotojų pasitenkinimą darbu, pripažinti jų nuopelnus, skatinti juos gerinti paslaugų
kokybę.
- Formuoti VšĮ Kauno m. GMPS, kaip konkurencingos darbovietės darbo rinkoje įvaizdį, siekiant
sudominti ir pritraukti kuo daugiau jaunų specialistų.
- Gerinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, keliant darbuotojų kvalifikaciją.
- Atsižvelgti į pacientų pastabas ir atliekamus teikiamų paslaugų kokybės vertinimus, vykdyti
reikiamus pakeitimus.
- Ekstremalių situacijų atvejais vykdyti veiksmus, numatytus Ekstremalių situacijų valdymo plane.

(Patvirtinta VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties direktoriaus 2020-03-27
įsakymu Nr. V-47)

Puslapis atnaujintas: 2020 04 01