Pacientams teiktų Kauno m. GMPS paslaugų kokybės vertinimas

Pacientams teiktų Kauno m. GMPS paslaugų kokybės vertinimas atliktas 2018 m. rugpjūčio – lapkričio mėn. Apklausa atlikta telefonu, skambinant GMP pagalbą kvietusio asmens telefoniniu numeriu ir užduodant iš anksto numatytus anketos klausimus. Anketą sudarė 6 klausimai apie teiktų paslaugų kokybę ir 3 sociodemografiniai klausimai (tiriamojo lytis, amžius, išsilavinimas). Iš viso tyrime dalyvavo 444 asmenys (324 moterys, 116 vyrų, 4 respondentai savo lyties nenurodė). Tiriamųjų amžius svyravo nuo 18 iki 96 metų (amžiaus vidurkis – 51, 8 m.).

Du trečdaliai apklausoje dalyvavusių respondentų turi vidurinį (n=129, 36,1 proc.) ir aukštąjį (n=128, 35,9 proc.) išsilavinimą, 85 respondentai (23,8 proc.) – aukštesnįjį ir 15 tiriamųjų (4,2 proc.) – aukštąjį universitetinį išsilavinimą.

  • Į pirmąjį klausimą „Kaip dažnai per pastaruosius metus kvietėte Kauno m. GMPS specialistus?“ atsakė 438 tiriamieji (98,6 proc.). Trečdalis pacientų (n=148, 33,8 proc.) į Kauno m. GMPS kreipėsi kartą per metus, o 37 tiriamieji (8,7 proc.) atsakė, kad per šiuos metus GMP paslaugomis naudojosi kartą per mėnesį. Detalesnis pacientų pasiskirstymas pagal jų kreipimąsi į GMP atsispindi 1 diagramoje.

  • Vertinant dispečerių teiktas paslaugas kvietimo metu, anketinėje apklausoje buvo vertinami 3 pagrindiniai aspektai: dispečerio bendravimas, dispečerio profesionalumas, suteikta informacija.
Dispečerio bendravimas

Dispečerio bendravimo kokybę įvertino 442 apklaustieji (99,5 proc.). Daugiau nei pusė tiriamųjų (n=247, 55,9 proc.) teigė esantys labai patenkinti dispečerio bendravimu ir tik 3 tiriamieji (0,07 proc.) teigė esantys labai nepatenkinti. 16 apklaustųjų (3,6 proc.) dispečerio bendravimo neįvertino, teigdami, kad šiuo klausimu neturi nuomonės. Detalesnis dispečerio bendravimo vertinimas pateiktas 2 diagramoje.

Dispečerio profesionalumas

Dispečerio profesionalumą įvertino 440 apklaustųjų (99,1 proc.). Daugiau nei pusė tiriamųjų (n=239, 54,3 proc.) dispečerio profesionalumu buvo labai patenkinti, 20 respondentų (4,5 proc.) teigė esantys nepatenkinti dispečerio profesionalumu, o 15 apklaustųjų (3,4 proc.) šiuo aspektu neturėjo nuomonės. Detalesni dispečerio profesionalumo vertinimo rezultatai pateikti 3 diagramoje.

Suteikta informacija

Dispečerio suteiktą informaciją kvietimo metu įvertino 438 respondentai (98,6 proc.). Daugiau nei pusė apklaustųjų (n=244, 55,7 proc.) teigė esantys labai patenkinti dispečerio suteikta informacija, 5 respondentai (1,1 proc.) buvo labai nepatenkinti. 16 tiriamųjų (3,7 proc.) šiuo aspektu nuomonės neturėjo. Tiriamųjų pasitenkinimas dispečerio suteikta informacija kvietimo metu atsispindi 4 diagramoje.

  • Į klausimą „Kaip vertinate Kauno m. GMPS brigados atvykimo laiką?“ atsakė 439 tiriamieji (98,9 proc.). Daugiau nei pusė respondentų (n=261, 59,5 proc.) brigados atvykimo laiką vertino labai gerai, trečdalis – gerai (n=135, 30,8 proc.), 38 tiriamieji (8,7 proc.) – patenkinamai ir tik 5 pacientai (1,1 proc.) brigados atvykimo laiką įvertino blogai.
  • Vertinant Kauno m. GMPS brigadų teiktų paslaugų kokybę, buvo vertinami 4 pagrindiniai aspektai: bendravimas, profesionalumas, suteiktos pagalbos kokybė ir suteikta informacija. Detalus šių aspektų vertinimas atsispindi žemiau pateiktoje lentelėje.

  • Vertinant korupcijos apraiškas Kauno m. GMPS paslaugų teikime, į klausimą „Ar atvykę Kauno m. GMPS darbuotojai buvo užsiminę ar leido suprasti, kad reikia neoficialaus apmokėjimo („kyšio“/„dovanėlės“) už paslaugas?“ atsakė 439 respondentai (98,9 proc.). 436 tiriamieji (99,3 proc.) į šį klausimą atsakė neigiamai, 3 respondentai (0,7 proc.) teigė, kad medikai buvo užsiminę ar leido suprasti apie neoficialų apmokėjimą. Į klausimą „Ar esate neoficialiai mokėję („davę kyšį“) atvykusiems GMP darbuotojams?“ atsakė 437 respondentai (98, 4 proc.). 423 (96,8 proc.) tiriamieji į šį klausimą atsakė neigiamai, 14 (3,2 proc.) tiriamųjų teigė davę kyšį atvykusiems medikams.

Puslapis atnaujintas: 2019 02 11