Greitosios medicinos pagalbos paslaugos teikiamos vadovaujantis:

 • Kokybės vadybos sistemos. EN ISO 9001:2015 taikymas sveikatos priežiūrai (LST EN 15224:2017).
 • Lietuvos Respublikos  finansų ministerijos „Dėl Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame sektoriuje 2020-06-29 įsakymas Nr. 1K-195. Spauskite čia.
 • Lietuvos  Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymas  Nr. V-338 „Dėl Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo. Spauskite čia.
 • Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas 1994 m. liepos 19 d. Nr. I-552 ir jo pakeitimai. Spauskite čia.
 • Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymas 1997-03-25 Nr. VIII-157 ir jo pakeitimai. Spauskite čia
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 23d. įsakymas Nr. V-598 dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-208 "Dėl Būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ pakeitimo. Spauskite čia
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. V-710 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 142:2007„Skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ ir jo pakeitimai. Spauskite čia
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. 915 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 135:2005 „Paramedikas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“. Spauskite čia
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. rugpjūčio 26 d. Įsakymas Nr. V – 1031 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 159:2016 „Skubiosios medicinos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“. Spauskite čia
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. lapkričio 21 d. Nr. V – 1328 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymą Nr. 65 „Dėl Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos patvirtinimo“. Spauskite čia
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 6d. Nr. V – 895 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“ Spauskite čia
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. V- 1004 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos iškvietimų įvertinimo ir greitosios medicinos pagalbos brigados siuntimo į iškvietimo vietą tvarkos aprašo patvirtinimo” Spauskite čia
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymas V-528 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. V-996 „Dėl laikino greitosios medicinos pagalbos dispečerinių tarnybų veiklos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir jo pakeitimai. Spauskite čia
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. V – 244 „Dėl sveikatos priežiūros paslaugų, teikimų miokardo infarkto su ST segmento pakilimu atveju, prieinamumo gerinimo ir šia liga sergančių ligonių srautų valdymo reikalavimų patvirtinimo“. Spauskite čia
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. V - 877 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. V-40 „Dėl Ūminio galvos smegenų insulto diagnostikos ir gydymo insulto gydymo centruose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimoir jo pakeitimai. Spauskite čia
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 19 d. įsakymas V-824 „Dėl  Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sunkių traumų atvejais tvarkos aprašo patvirtinimo” Spauskite čia
 • LR Vyriausybės nutarimas 2003 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 590 "Dėl profesijų, darbų ir veiklos sričių darbuotojų bei transporto priemonių vairuotojų, buvusių kartu su nukentėjusiaisiais ar ligoniais nelaimingų atsitikimų ar ūmaus gyvybei pavojingo susirgimo vietose ir privalančių suteikti jiems pirmąją pagalbą, sąrašo patvirtinimo, taip pat įstatymu nustatytų kitų asmenų kompetencijos šiais klausimais nustatymo". Spauskite čia
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-1008 “ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 31d. įsakymu Nr. V-822Dėl gaivinimo standartų patvirtinimo“ pakeitimo. Įsigalioja nuo 2018-11-01 d. Spauskite čia
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. V-859 „Dėl pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems, savižudybės krizę išgyvenantiems ir savižudybės krizę išgyvenusiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Spauskite čia
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 3 d. įsakymas Nr. V-940 Dėl sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų ūminio miokardo infarkto be ST segmento pakilimo (TLK-10-am I 21.4) atveju, prieinamumo gerinimo ir šia liga sergančių pacientų srautų valdymo reikalavimų patvirtinimo“. Spauskite čia
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 20 d.  įsakymas Nr. 1234 „Dėl formos Nr. 110/a "Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė", formos Nr. 110/a "Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė" pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. V-461 "Dėl bandomosios formos 110/a "Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė", bandomosios formos 110/a "Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė" pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios”. Spauskite čia
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 11 d. Nr. V-1000 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo. Spauskite čia
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. V-865 „Dėl Lietuvos    Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. V-900 „Dėl Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Spauskite čia
 • Lietuvos Respublikos Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pakeitimo įstatymas 2009 m. lapkričio 19 d. Nr. XI-499 „Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pakeitimo“. Spauskite čia
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. V-506 „Dėl Rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo ir šios paslaugos apmokėjimo tvarkos aprašas“ ir jo pakeitimai. Spauskite čia
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013m. gegužės 21d. įsakymas Nr. V-523 „Dėl nukentėjusiųjų (pacientų) rūšiavimo įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais tvarkos aprašo patvirtinimo“. Spauskite čia