Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas:

 • VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotyje vykdomi privalomieji pirmosios pagalbos nustatytų profesijų ir veiklos sričių asmenų mokymai ir atestavimas, vadovaujantis LR SAM 2016 m liepos 13 d. įsakymu Nr. V-932 „Dėl privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir/ar pirmosios pagalbos mokymas, profesijos ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo.“

 • Fiziniai ar juridiniai asmenys, norintys gauti pirmosios pagalbos mokymo paslaugą, pildo prašymą direktoriaus vardu su įsipareigojimu apmokėti pagal galiojančius įkainius, tuo pačiu patvirtinant, kad įkainiai yra žinomi.

 • Vienoje besimokančioje grupėje gali būti iki 24 žmonių (kol nesurenkama grupė, kursai nevedami). Vykdant pratybas grupė dalijama į du ar daugiau pogrupių.

 • Asmenų, pasirengusių savarankiškai ar baigusių privalomojo pirmosios pagalbos mokymo kursus, teorinių žinių ir įgūdžių atestavimą organizuoja ir atlieka direktoriaus įsakymu patvirtintas privalomojo pirmosios pagalbos mokymo specialistas.

 • Teorinių žinių ir įgūdžių įvertinimas atliekamas tokia tvarka:

 • teorinių žinių testai sudaromi iš 20 klausimų, atsitiktinai pasirinktų iš ne mažiau kaip 100 klausimų, parengtų mokymų specialisto;

 • teorinės žinios vertinamos teigiamai, jeigu teisingai atsakoma į 70 proc. pateiktų klausimų;

 • privalomojo pirmosios pagalbos mokymų praktiniams įgūdžiams įvertinti atliekama praktinė užduotis, atsitiktinai pasirinkta iš ne mažiau kaip 30 užduočių, parengtų mokymo specialisto;

 • praktinės užduoties atlikimas vertinamas teigiamai ją teisingai atlikus.

 • Sėkmingai atsakiusiems į teorijos testo klausimus ir atlikusiems praktines užduotis, išduodamas sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimas.

 • Neišlaikiusiems teorinių žinių testo ar gavusiems neigiamą praktinės užduoties įvertinimą asmenims ne anksčiau kaip po 3 kalendorinių dienų po vykusio privalomojo mokymo metu įgytų sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo leidžiama vieną kartą perlaikyti teorinių žinių testą ir (ar) atlikti praktinę užduotį. Neišlaikius pakartotinio teorinių žinių testo ir (arba) gavus neigiamą praktinės užduoties įvertinimą, pažymėjimas neišduodamas ir siūloma kartoti (išklausyti) privalomojo mokymo programą.

 • Asmenims, baigusiems profesinį mokymą ir turintiems formaliojo profesinio mokymo teikėjo išduotą pažymėjimą apie pirmosios pagalbos mokymo kursų baigimą, papildomai mokytis prieš pradedant dirbti arba pereinant dirbti į kitą darbą nereikia. Tokie asmenys mokosi ir jų įgytos sveikatos žinios ir įgūdžiai atestuojami pagal privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinę programą (jeigu toks mokymas yra numatytas).

 • Pažymėjimai, išduoti asmenims, atestuotiems pagal Gelbėjimo tarnybų darbuotojų privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinę programą (kodas PG) ar Karių privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinę programą (KP), prilyginami asmenų, atestuotų pagal privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinę programą (kodas PP), pažymėjimams. Jiems mokytis ir (ar) būti atestuotiems pagal privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinę programą (kodas PP) nereikia.

 • Asmeniui, praradusiam ar sugadinusiam pažymėjimą, išduodamas pažymėjimo dublikatas ir apie tai įrašoma registre.

 • Privalomąjį mokymą ir atestavimą vykdantis asmuo informaciją apie asmenis kurie mokėsi privalomosios pirmosios pagalbos kurse ir buvo atestuoti pagal šią programą , saugo „ Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimų registre“ 10 metų, teorinių žinių testų ir praktinių užduočių vertinimo dokumentus – 2 metus.

 • Už privalomojo mokymo kokybę, pažymėjimų išdavimo tvarkos ir licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos sąlygų pažeidimus atsako direktoriaus įsakymu patvirtintas privalomojo pirmosios pagalbos mokymo specialistas.

Mokymų kaina vienam asmeniui:

1.Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa (PP), mokymo trukmė 8 val. – 10,00 Eur.

2. Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinė programa (PT), mokymo trukmė 4 val.- 8,00 Eur.

3. Gelbėjimo tarnybų darbuotojų privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa (PG), mokymo trukmė 18 val. – 18,00 Eur.

Kontaktinis asmuo – Slaugos padalinio vadovas Donatas Paliulionis (8 37) 45 27 03 El.p. paliulionis@greitojipagalba.lt

Puslapis atnaujintas: 2020 07 31