fbpx

Asmens duomenų apsauga

Viešoji įstaiga Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis  asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Asmuo turi teisę:

 • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
 • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) asmens duomenis;
Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“);
Prašyti, kad automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamus sprendimus, kurie yra susiję su asmeniu arba turi asmeniui reikšmingos įtakos ir yra pagrįsti asmens                         duomenimis, priimtų fiziniai asmenys, o ne kompiuterinės sistemos.
Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenį yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais.

Asmens teisių įgyvendinimo tvarka:

• Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, gali pateikti VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties administracijai rašytinį prašymą                            (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis).
• Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie             tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.
• atsakymas asmeniui pateikiamas ne vėliau nei per 1 mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos.

Asmens teisės nėra absoliučios

Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas asmens (duomenų subjekto) teisių gali neįgyvendinti:
• Kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;
• Kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
• Kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
• Kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
• Kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą
• Kitais LR įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytais atvejais

Viešosios įstaigos Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties duomenų apsaugos pareigūnas, susisiekti galite el. paštu duomenusauga@greitojipagalba.lt
Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.

BENDRA PRIVATUMO POLITIKA

                      Viešoji įstaiga Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis (toliau – Kauno m. GMPS, duomenų valdytojas) supranta, kad asmens duomenų apsaugos klausimai yra ypatingai svarbūs Kauno m. GMPS teikiamų paslaugų naudotojams bei kitiems duomenų subjektams. Kauno m. GMPS įsipareigoja gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą, tvarkyti asmens duomenis pagal atitinkamų teisės aktų reikalavimus. Siekiame išsamiai informuoti Jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, nesvarbu, ar bendraujate su mumis žodžiu, raštu (įskaitant elektronines priemones) ar bet kokiu kitu pasirinktu būdu.

Kauno m. GMPS vykdoma asmens duomenų privatumo politika yra skirta asmenims, kurie naudojasi ar ketina naudotis Kauno m. GMPS teikiamomis paslaugomis. Šį privatumo politika užtikrina Kauno m. GMPS, kaip duomenų valdytojo, atliekamą asmens duomenų tvarkymą tiek automatizuotomis, tiek neautomatizuotomis priemonėmis.

Privatumo politikoje pateikiama informacija apie asmens duomenų tvarkymo Kauno m. GMPS tikslus, teisėtumo sąlygas, Kauno m. GMPS tvarkomus asmens duomenis, jų saugojimo terminus, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką bei duomenų gavėjus.

Pagrindinius reikalavimus, taikomus incidentams, dėl kurių pažeidžiamas Kauno m. GMPS valdomų ir (ar) turimų asmens duomenų saugumas, nustato  Kauno m. GMPS tvarkomų Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo taisyklės (2022-03-02 direktoriaus įsakymas Nr. V-62)

INFORMACIJA APIE KAUNO M. GMPS TVARKOMUS ASMENS DUOMENIS

Kauno m. GMPS tvarko pretendentų, darbuotojų, pacientų, asmens sveikatos priežiūros specialistų ir kitų duomenų subjektų grupių asmens duomenis, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e ir f punktais, sveikatos duomenis tvarko, vadovaudamasi 9 straipsnio 1 dalies b, c, g, h, i, j punktais, įgyvendindama Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės kitų, reglamentuojančių asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą, ir kitą veiklą, nuostatais.

Kauno m. GMPS yra asmens duomenų valdytojas ir  tvarkytojas Kauno greitosios medicinos pagalbos informacinėje sistemoje – KGMPIS (daugiau informacijos https://registrai.lt).

Kauno m. GMPS yra asmens duomenų pagrindinis tvarkytojas Ekstremalių situacijų valdymo informacinėje sistemoje – ESVIS (daugiau informacijos www.essc.sam.lt).

Kauno m. GMPS, kaip duomenų valdytoja, nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Atsižvelgdama į technines galimybes, jų įgyvendinimo sąnaudas bei duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus, taip pat dėl duomenų tvarkymo kylančius įvairius pavojus asmenų teisėms ir laisvėms, Kauno m. GMPS privalo įgyvendinti tinkamas technines bei organizacines priemones, kad būtų užtikrintas pavojų atitinkančio lygio duomenų saugumas.

Kauno m. GMPS gali pasitelkti kitus duomenų tvarkytojus, kurie padėtų jai vykdyti veiklą ar užtikrinti paslaugų teikimą, pavyzdžiui, informacinių technologijų, ryšio paslaugas, saugos ir kitas paslaugas teikiančias įmones.

Duomenų tvarkymą reglamentuoja duomenų tvarkymo sutartys arba galiojantys teisės aktai. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojas turi galimybę naudoti tik tokios apimties, kokia būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar paslaugai suteikti, duomenis.

KOKIUS DUOMENYS TVARKOME?

1) Skubios medicinos pagalbos asmens duomenis: paciento vardas pavardė, amžius, lytis, svoris, įvykio vietos adresas, gyvenamosios vietos adresas, asmens kodas arba gimimo data, pagalbos kvietėjo /paciento telefono ryšio numeris, kvietimo priežastis, objektyvus paciento būklės vertinimas, paciento būklės tyrimo duomenys, informacija apie sužalojimo/susirgimo aplinkybes, galimą sužalojimo/susirgimo priežastį, suteikta pagalba, preliminari diagnozė (ligos kodas), vyraujantis sindromas, simptomas, ir kita informacija reikalinga kvietimo kortelės formai Nr.110/a pildymui.

Asmens duomenis teikia pats pacientas arba skubiąją medicinos pagalbą kviečiantys asmenys ir tik tokia apimtimi, kiek reikia pildant elektroninę kvietimo kortelę (forma 110/a) vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-1234 „Dėl formos Nr. 110/a „Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė“ pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ tvarkoje.

2) Skundų/prašymų/padėkų fizinių asmenų duomenis: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris, kiti pateikti fizinio asmens/paciento duomenys.

Asmens duomenis teikia pats fizinis asmuo/pacientas.

KAS TVARKO?

1) GMPS asmens sveikatos priežiūros specialistas.

2) Pats pacientas/fizinis asmuo.

KIEK LAIKO SAUGOMI ASMENS DUOMENYS?

1) Skubios medicinos pagalbos teikimo tikslu, operatyvių iškvietimų tikslu surinkti asmens duomenys saugomi vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro patvirtintais teisės aktais, Kauno m. GMPS direktoriaus įsakymu patvirtintame dokumentacijos plane nustatytą dokumentų saugojimo laikotarpį, t.y. greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelės f-110/a/E ir greitosios medicinos pagalbos iškvietimo registro f-109/a E saugomi 3 (tris) metus.

2) Skundai saugomi 5 (penkis) metus, dėl ginčijamo sprendimo, priėmus galutinį sprendimą. Padėkos dėl suteiktų skubios medicinos pagalbos paslaugų saugomi 1 (vienerius) metus.

DUOMENŲ GAVĖJAI SKUBIOS MEDICINOS PAGALBOS TEIKIMO TIKSLU

1) Stacionarios sveikatos priežiūros įstaigos, į kurias vežamas pacientas;

2) Pirminės sveiktos priežiūros įstaigos, kurios teikia pirmines sveikatos priežiūros paslaugas pacientams;

3) Valstybinė ligonių kasa vykdanti PSDF kontrolės funkcijas;

4) Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba nagrinėjanti pacientų skundus;

5) Draudimo bendrovės dėl patirtos paciento sveikatai žalos, pateikus teisinį pagrindą;

6) Teisėsaugos institucijoms nurodžius teisinį pagrindą (pvz. policijai);

7) IT paslaugas teikiančioms įmonėms (debesijos paslaugos, informacinių technologijų ir programinės įrangos priežiūra ir pan.).

Puslapis atnaujintas: 2022 03 24