Kokybės politika

VIZIJA.

Šiuolaikiška greitosios medicinos pagalbos stotis, nuolat gerinanti teikiamų sveikatos priežiūros
paslaugų kokybę (tinkamumą) ir prieinamumą, diegianti naujas efektyvias medicinines technologijas,
kelianti darbuotojų profesinę kvalifikaciją, gerinanti darbo aplinką, užtikrinanti GMP nustatytų
reikalavimų atitikimą, dalyvaujanti Lietuvos Patologijų integruotos sveikatos priežiūros klasterių veikloje,
aktyviai dalyvaujanti visuomeninėje veikloje ir savanorystės programose, vykdanti gyventojų švietimą
pirmosios pagalbos ir sveikatos išsaugojimo srityse.

MISIJA.

Teikti prieinamas, saugias kokybiškas, kvalifikuotas, efektyvias greitosios medicinos pagalbos
paslaugas, racionaliai naudojant finansinius, personalo, technologijų ir kt. išteklius, siekiant patenkinti
pacientų poreikius.

(Patvirtinta VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties direktoriaus 2020-03-27 įsakymu Nr. V-47)

VEIKLOS KRYPTYS IR KETINIMAI:

Vadovaujantis  Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programos:

– 95.1 p. – užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą, orientuotą į gyventojų poreikius;

– 96.6 p. – užtikrinti sveikatos priežiūrą krizių ir ekstremalių situacijų atvejais, saugą, prieinamumą ir į pacientą orientuotą sveikatos priežiūrą;

– 96.2 p. – plėtoti sveikatos infrastruktūrą ir gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę;

– 96.5 p. – plėtoti Lietuvos e. sveikatos sistemą;

– 60.3p. – tobulinti pirmosios medicinos pagalbos mokymą;

– 60.6 p. – remti savanorystę.

2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos 8 prioritetu “Sveikata visiems” bei 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Sveikata visiems“ tarpinstitucinio veiklos plano:

– 3.2.1.1 p. –  infrastruktūros, skirtos greitosios medicinos pagalbos tarnybų veiklai tobulinti, plėtojimas;

– 3.3.1 p. – sveikatos srities viešojo valdymo institucijų teikiamų paslaugų kokybės gerinimas, veiklos efektyvumo ir gebėjimų tobulinimas diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones;

– 3.3.1.1 p. – sveikatos priežiūros technologijų vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas; sveikatos priežiūros kokybinių kriterijų nustatymo ir stebėsenos sistemos sukūrimas ir įdiegimas;

Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 metų veiksmų plano:

14.3 p. –  Traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktikos, neįgalumo ir mirtingumo nuo išorinių priežasčių mažinimas (Veiksmų plano 3 priedas);

– 14.4 p. – Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų mažinimas (Veiksmų plano 4 priedas);

14.5 p. – Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo galvos smegenų kraujotakos ligų mažinimas (Veiksmų plano 5 priedas);

– Kauno miesto 2014 – 2016 metų strateginiame plane bei Kauno miesto 2005-2015 m. Strateginio plano pakeitimu 2008-2015 metų laikotarpyje:

– Numatytu miesto plėtros strateginiu tikslu Nr. 5 – sudaryti sąlygas sveikai, saugiai, darniai ir veržliai visuomenei vystytis;

– Viešųjų paslaugų teikimo programos uždaviniu “Miesto sveikatos priežiūros paslaugų plėtra”-sveikatos priežiūra mieste vykstančių viešųjų renginių metu;

– Vykdant Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-11-09 įsakymu Nr. A-3222 patvirtintuose Viešosios įstaigos Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties įstatuose numatytą pagrindinį Įstaigos veiklos tikslą:

– Lietuvos gyventojų sveikatos stiprinimas ir kokybiškas sveikatos priežiūros ir kitų paslaugų, nurodytų įstaigos licencijoje, teikimas:

a) teikti visuomenei prieinamas, saugias, kokybiškas, kvalifikuotas, efektyvias greitosios medicinos pagalbos paslaugas;

b) teikti Apskrities centrinės dispečerinės tarnybos funkcijas;

c) racionaliai naudoti finansinius, personalo, technologijų ir kt. išteklius, siekiant patenkinti klientų – pacientų poreikius ir lūkesčius.

Vadovaujanti LST EN ISO 9001: 2015 Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai” siekti įgyvendinti ir pastoviai tobulinti kokybės vadybos sistemą įstaigoje.

GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS VADOVYBĖ ĮSIPAREIGOJA:

  1. įgyvendinti, kasmet peržiūrėti ir vertinti kokybės politiką, tikslus ir uždavinius, kad jie išliktų tinkami;

  2. užtikrinti, kad įstaigos darbuotojai žinotų ir suprastų įstaigoje priimtą kokybės politiką;

  3. gerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo proceso valdymą ir paslaugų prieinamumą;

  4. sudaryti tinkamą darbo aplinką įstaigos darbuotojams;

  5. sudaryti galimybę darbuotojams įgyti ir palaikyti tinkamą profesinę kvalifikaciją ir kompetenciją, tenkinančią dabarties ir ateities poreikius;

  6. didinti darbuotojų pasitenkinimą darbu, pripažinti jų nuopelnus, skatinti juos gerinti paslaugų kokybę;

  7. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties, kaip konkurencingos darbovietės darbo rinkoje įvaizdžio formavimas. Reguliariai lankytis Kolegijose, ruošiančiose skubios pagalbos slaugos specialistus, pristatant Įstaigą, jos veiklą bei perspektyvas, siekiant sudominti ir pritraukti kuo daugiau jaunų specialistų;

  8. gerinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, keliant darbuotojų kvalifikaciją;

  9. atsižvelgti į pacientų pastabas ir atliekamus teikiamų paslaugų kokybės vertinimus, vykdyti reikiamus pakeitimus;

  10. ekstremalių situacijų, pavojaus atvejais užtikrinti būtinus veiksmus apsaugoti pacientų ir darbuotojų gyvybę bei įstaigos turtą.

(Išrašas iš Kokybės Vadovo , patvirtinto 2017-02-01-Direktoriaus įsakymu Nr. V 24)

Puslapis atnaujintas: 2020 04 01